همان طور که می دانید در قوانین مجازات اسلامی و همچنین شرع اسلام ، بدن و جان انسان دارای حرمت می باشد ، اگر حادثه ای اتفاق بیوفتد و شخص مقصر طبق قانون مجازات اسلامی در صورت تعرض و یا سو قصد که منجر به آسیب به شخصی شود برای این جرایم مجازات در نظر گرفته شده است . که شامل پرداخت دیه و یا ارش می باشد . به عبارتی دیه ، مال مشخص و معینی برای هر گونه صدمه بدنی می باشد ، ما در این مقاله از سایت شهر بیمه به صورت کامل دیه بینی و شکستگی بینی در سال ۱۴۰۲ را شرح خواهیم داد.

دیه بینی در سال ۱۴۰۲ چقدر است ؟

ذکر این نکته ضرروی است که محاسبه دیه بینی با توجه به آسیب وارد شده و نوع آن متفاوت می باشد.

مبلغ دیه در سال ۱۴۰۲ که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اعلام گردید . بر همین اساس قوه قضاییه مبلغ دیه در سال ۱۴۰۲ و همچنین در ماه حرام به مبلغ ۱ میلیارد و دویست میلیون تومان و نیز برای ماه های غیر حرام به مبلغ نهصد میلیون تومان می باشد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه تمامی اعضای بدن در تصادف ها و همچنین حوادث دارای مقداری مشخص از دیه می باشد . در دیه قتل فرد باید تمام دیه را به صورت کامل پرداخت نماید ، همان گونه که بالاتر توضیح دادیم ، دیه مشخصی نیسز برای بینی تعیین شده است ، و مبلغ این دیه ارتباط مستقیمی با نرخ دیه اعلامی همان سال توسط قوه قضاییه خواهد داشت. دیه از بین رفتی بینی در سال ۱۴۰۲ و نیز دیه شکستن بینی و استخوان آن در صورتی که موجب از بین رفتن بینی بشود ، برابر است با دیه کامل یک انسان . از بین رفتن هر کدام از پره های بینی و همچنین پرده میان دو سوراخ آن نیز موجب یک سوم دیه کامل و پاره شدن بینی در زمانی که باعث از بین رفتن بینی و یا نوک آن نگردد ، مشمول یک سوم دیه خواهد بود.

۱- دیه قطع کردن بینی چقدر است ؟

در زمان درگیری و یا تصادفات ، امکان دارد که بینی شخص به نوعی مورد آسیب قرار بگیرد که به طور کامل قطع بشود و یا این که نرمه که در پایین استخوان بینی می باشد از بین برود. بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ، دیه بینی در موردی که بینی قطع بشود و یا نرمه پایین استخوان بینی از بین رود ، دیه کامل تعلق خواهد گرفت.

۲- دیه شکستن بینی چقدر می باشد ؟

گاها در بعضی از موارد صدمه های وارد شده به بینی ، اتفاقاتی مثل تصادف و همچنین دعوا ، که منجر به شکسته شدن بینی می شود ، مطابق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ، این دیه در سه حالت بررسی می گردد.

در صورتی که شکسته شدن استخوان بینی موجب فساد بینی و یا این که باعث از بین رفتن آن بشود ، دیه کامل انسان به شخص تعلق می گیرد .اگر در صورتی بتوان این شکستگی استخوان را بدون آن که عیب و نقصی در آن بماند اصلاح کرد ، یک دهم دیه کامل به آن تعلق خواهد گرفت ، که بر همین اساس نرخ دیه آن در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۹۰ میلیون تومان خواهد بود .

اگر شکستگی بینی بهبود پیدا کند ، ولی به همراه عیب و نقص در بینی باشد موجبات ارش می شود ، و ارش دیه در شکستن بینی معادل چهار درصد از دیه انسان کامل در نظر گرفته خواهد شد .البته همان طور که می دانید این میزان ، بستگی به نظر قاضی و همچنین میزان آسیب آن متغیر می باشد.

  • اگر بر اثر شکستن بینی ، بویایی شخص از بین برود ، دیه از دست دادن حس بویایی به شخص تعلق می گیرد.
  • همچنین از بین رفتن به طور کامل حس بویایی ، دیه کامل تعلق خواهد گرفت و از بین رفتن قسمی از آن شامل ارش خواهد شد .

۳- دیه پاره شدن بینی چقدر است ؟

اگر در حادثه ای تصادف و یا دعوا ، بینی شخص پاره بشود ، این صدمه چه به صورت غیر عمد و یا این که به صورت عمد باشد ، شامل دیه خواهد شد . در صورتی که پارگی بینی ، باعث از بین رفتن بینی و یا این که نوک آن نشود ، یک سوم دیه کامل که در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۰۰ میلیون تومان است به شخص تعلق خواهد گرفت. و چنانچه پارگی آن بهبود پیدا کند ، یک دهم دیه کامل که در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۰ میلیون تومان است به شخص آسیب دیده تعلق می گیرد.

۴- دیه فلج کردن بینی چقدر می باشد ؟

بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی ، میزان دیه فلجشدن بینی ، دو سوم از دیه کامل می باشد ،، و اگر در یک دعوا و یا نیز تصادف ، بین شخص فلج شود ، این شخص مشمول یک سوم دیه کامل می شود .

۵- دیه از بین رفتن نوک بینی چقدر است ؟

بر طبق ماده ۵۹۹ قوانین مجازات اسلامی ، دیه بینی در مورد از بین رفتن نوک بینی که محل چکیدن خون می باشد ، نیمی از دیه کامل می باشد که بر اساس قوانین و مبلغ دیه کامل یک انسان در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۵۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

۶- دیه از بین رفتن پرده میانی یا پره‌های بینی چقدر می باشد ؟

همان گونه که مستحضر هستید یکی از صدمه های پر تکرار در بینی ، از بین رفتن پره های بینی و پره های میان دو سوراخ بینی می باشد. یکی از صدمه های پر از تکرار برای بینی از بین رفتن پرده میان دو سوراخ می باشد ، بر طبقه ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی ، به صورت می باشد. بر همین اساس با از بین رفتن هر کدام از پره های بینی موجب یک سوم دیه کامل می شود که میزان آن بر اساس نرخ دیه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان می باشد.

۷- دیه از بین رفتن نرمه بینی چقدر می باشد ؟

گاها و در بعضی از مواد امکان دارد که صدمه های وارد شده به بینی موجب از بین رفتن تمامی نرمه بینی و یا این که از بین رفتن مقداری از استخوان بینی بشود . بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی میزان این دیه به شرح زیر می باشد :

در صورتی که از بین رفتن تمام نرمه یا مقداری از استخوان بینی در یک حادثه و یکباره اتفاق بیوفتاد ، دیه کامل پرداخت می گردد. و همچنین در صورتی که نرمه بینی در یک بار و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه بعدی از بین برود ، برای قسمت نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می گردد.

۸- دیه کبودی و ورم بینی چقدر می باشد ؟

در مورد کبودی و نیز ورم بینی ممکن است که در هر عوا و یا حادثه ای پیش بیاید . بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ، دیه کبود شدن صورت ۳ هزارم دیه کامل می باشد.

۹- دیه کوفتگی بینی چقدر می باشد ؟

بعضی از اوقات امکان دارد که بر اثر صدمات وارده به بینی ، شخص دچار کوفتگی بشود و نیز هیچ گونه شکستگی نداشته باشد ، در این موارد شخص مستحق دریافت دیه می باشد ، ولی به این علت که کوفتگی میزان و تعریف مشخصی در قوانین ندارد ، باید بعد از بررسی پزشکی قانونی ، و بر طبق نظر قاضی ارش این مورد محاسبه و در نظر گرفته بشود.

۱۰- دیه خراشیدگی بینی چقدر می باشد ؟

در صورتی که خراشیده شدن بینی بدون خونریزی باشد ، به آن حارصه می گویند و بر اساس ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی ، و میزان آن ۱ صدم دیه کامل می باشد که بر اساس نرخ دیه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۹ میلیون تومان می باشد.

۱۱- دیه انحراف و کج شدن بینی پس از عمل جراحی چقدر است ؟

همان طور که می دانید ، تعداد عمل های جراحی بینی در حال حاضر بسیار افزایش پیدا کرده است ، و در مواردی این عمل ها نیز دچار خطا می شود و نتیجه نامطلوبی برای شخص خواهد داشت ، بر اساس ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ، در صورت کج شدن بینی و یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نگردد ارش ثابت می شود . بر همین اساس در صورتی که بینی بر اثر عمل جراحی و یا هر اقدام دیگری دچار انحراف و کج شدن شود ، با نظر کارشناس های دادگستری ارش داشته و محاسبه می شود .

۱۲- دیه سوراخ کردن بینی چقدر می باشد ؟

بر طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ، اگر سوراخ کردن دو سمت بینی و بین پرده فاصل میان آن ها باعث از بین رفتن بینی و یا نوک آن نگردد ، یک سوم دیه کامل در نظر گرفته خواهد شد. و همچنین بر اساس ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک سمت بینی سوراخ بشود و بهبود پیدا نکند ، مشمول دیه می شود و همچنین مقدر آن یک نهم از دیه کامل می باشد .

۱۳- دیه دامیه بینی چیست ؟

بر اساس ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی ، در مورد جراحات سر و صورت و دیه آن ، به این صورت توضیح داده می شود که ، دامیه ، جراحتی است که اندکی وارد به گوشت می شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد. بر اساس این ماده قانون ، این دیه ۲ صدم دیه کامل می باشد .

دیه بینی در ماه حرام چقدر است ؟

ذکر این نکته ضروری است که در ماه های حرام نظیر ، محرم ، رجب ، ذی الحجه و ذی القعده محاسبه دیه بینی دارای شرایط دیگیری می باشد. بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر بینی شخصی در یکی از چهار ماه حرام دچار شسکتگی شود معادل یک دیه کامل به اضافه یک سوم دیه کامل محاسبه می گردد.

روش دریافت هزینه عمل بینی را از شرکت بیمه به چه صورت می باشد ؟

برای دریافت هزینه عمل بینی از شرکت بیمه شرایط خاصی خواهد داشت .شرکت های بیمه در بیمه تکمیل درمان هزینه های عمل زیبایی بینی را پرداخت نمی کنند ، اما اگر در صورتی که در حادثه ای مانند زمین خوردن و یا ضربه خوردن دچار انحراف شده باشد ، جهت دریافت هزینه عمل ّآن از از شرکت بیمه تکمیل درمان می بایست سند و مدارک لازم را جهت اثبات عمل بینی به پزشک ارایه نمایید.این اسناد شامل عکس قبل از جراحی ، تصویر ام آر آی و نیز تاییده پزشکی جراح می باشد .

گرفتن دیه تصادف چقدر زمان می برد ؟

بر اساس شرایط و روال موجود مدت زمان پرداخت دیه در تصادف ها و نیز آسیب به بینی پس از بررسی پزشکی قانونی و نیز رای نهایی دادگاه ۱۵ روز می باشد . این این زمان با توجه شرایط هر شرکت بیمه ای امکان دارد که متفاوت باشد ، گاهی ممکن است پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه ای دو الی سه ماه و در بعضی موارد تا ۱ سال زمان ببرد .

دیه قصور پزشکی عمل جراحی بینی بر چه اساس محاسبه و تعیین می شود ؟

در صورتی که بینی شخص به علت قصور پزشک و نیز در زمان جراحی دچار آسیب و مشکل بشود باید جهت دریافت خسارت و نیز شکایت از پزشک با ارایه نمودن مدارک و مستندات به پزشکی قانونی مراجعه نماید. ذکر این نکته ضروری است که در این موارد همه چیز به شواهد ، مستندات و نیز نظر پزشکی قانونی بستگی خواهد داشت ، و در صورت تایید حادثه توسط پزشکی قانونی و نیز اثبات قصور پزشکی ، شخص می توناد خسارت خود را بر طبق آن چه مراجع قضایی تعیین می کنند دریافت نماید.

جمع بندی در مورد دیه شکستگی بینی

بررسی و صحبت در مورد دیه شکستگی بینی باید با در نظر گرفتن نوع و نیز میزان آسیب و همچنین علت ایجاد آن آسیب باشد ، بررسی و تعیین آن بسته به نظر پزشکی قانونی و در نهایت رای مراجع قضایی خواهد بود و نمی توان مبلغ دقیقی را اعلام کرد .ما در این مقاله از وب سایت شهر بیمه به صورت کامل در مورد دیه شکستگی بینی به شما توضیح دادیم . در صورت هر گونه سوال و یا تمایل به خرید بیمه نامه می توانید فرم زیر را پر کنید. کارشناسان شهر بیمه در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

آماده سازی فرم
لطفا صبر کنید