بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

طبق قوانین جاری کشور کلیه کارفرمایان در برابر حوادث احتمالی که ممکن است در حین کار برای کارکنان رخ دهد مسئول هستند . در قانون کار، حفظ سلامت کارکنان و پیشگیری از وقوع بیماری و یا حوادث احتمالی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ، به همین دلیل و برای صیانت از نیروی انسانی کشور، قانون گذار تکالیف فراوانی را برای کارفرمایان پیش بینی کرده است . برخی از این تکالیف عبارتند از : رعایت اصول ایمنی در مراحل ساخت کارگاه و بهره برداری از ماشین آلات ، انجام آزمایش های قبل از استخدام ، تهیه و در اختیار قراردادن وسایل حفاظتی و بهداشت فردی ، آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور ، نظارت مستمر بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط کارکنان . در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی از سوی کارفرما و وقوع حادثه منتهی به صدمه بدنی کارگر، دادگاه بر اساس نظر بازرس اداره کار، کارفرما را علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم قانون کار به پرداخت دیه به کارگر صدمه دیده و یا به بازماندگان ایشان محکوم خواهد کرد . بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با حمایت از کارفرما پس از دریافت رضایت از کارگر یا خانواده ایشان دیه کارگر صدمه دیده و یا فوت شده را پرداخت خواهد کرد . 

موضوع بیمه:

موضوع بيمه عبارت است از مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود.

فعالیت تحت پوشش بیمه : 

فعالیتی است که بر اساس اظهار کتبی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در کارگاه(مکان فعالیت) انجام میشود.

حادثه موضوع بیمه: 

هر نوع رخدادی که حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.

کارکنان : 

افرادی که طبق قانون کار یا سایر قوانین و مقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گذار فعالیت می نمایند. در صورتی که مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، کارکنان آنها نیز مشمول این تعریف میگردند.

کارگاه : 

محدوده ای که کارکنان حسب درخواست بیمه گذار و به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در آن جا انجام وظیفه می نمایند و نشانی آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است. محل استراحت، غذاخوری و نظافت کارکنان و امثال آن که برای استفاده کارکنان ایجاد شده است نیز جزو محل فعالیت محسوب می شود.

صدمه بدنی :

هر نوع صدمه به بدن که بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه و یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش این بیمه ایجاد شده باشد.

خسارت :

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آنها حداکثر تا میزانی که در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است، مشروط بر آنکه طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.


کلوزها یا پوشش های تکمیلی در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی مشروط به اینکه طبق رای مراجع قضایی بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد؛ از تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما است اما طبق بند 11 از ماده 2 شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،مجموعه ای از پوشش های اضافی و تکمیلی نیز وجود دارند . بیمه گذاران میتوانند پس از مشورت با کارشناسان واحد صدور شرکت های بیمه با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه از مزایای این کلوزها (پیوست ها) بهره مند شوند .این کلوزها یا پوشش های اضافی پیوست که به تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است عبارتند از :1- کلوز شماره یک

پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری

 متن کلوز : 

به موجب این پوشش، جبران خسارت های وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی که بر اساس رای مراجع ذیصلاح در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشد و مسئولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده است، متناسب با درصد مسئولیت وی، تحت پوشش می باشد.
تبصره 1- خسارت وارده به کارکنان در خارج از کارگاه در صورتی قابل پرداخت می باشد که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار، پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) قبل از بروز حادثه توسط بیمه گذار خریداری شده باشد.
تبصره2- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز :

خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در بند 2 ماده 18 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ، جزو استثنائات بیمه نامه بوده و این قبیل خسارت ها از محل بیمه مسئولیت مدنی کارفرما قابل پرداخت نیستند و طبق قانون بیمه شخص ثالث خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی می بایست از محل بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی جبران گردند. اما از آنجائیکه ممکن است در حوادث احتمالی ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی ، کارفرما نیز به عنوان مقصر حادثه شناسایی شود ، آنگاه بیمه گر بیمه شخص ثالث و یا صندوق تامین خسارت های بدنی پس از پرداخت کامل خسارت زیاندیده به استناد ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث ،جهت بازیافت سهم کارفرما از خسارت پرداخت شده به ایشان مراجعه خواهند کرد ، لذا در چنین شرایطی خسارت مطالبه شده از کارفرما در صورتی پرداخت خواهد شد که کلوز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری خریداری شده باشد .


 2- کلوز شماره دو 

پوشش جبران هزینه های پزشکی

متن کلوز :

به موجب این پوشش، هزینه های پزشکی موضوع این بیمه نامه در صورتیکه مشمول تعریف بند 6 ماده 2 آیین نامه نباشد و مطابق رای مراجع قضایی بیمه گذار محکوم به پرداخت آن نشده باشد، بر اساس صورتحساب های معتبر ارائه شده، تحت پوشش می باشد.
تبصره- تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد، مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز  : 

 تعهد اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان است و هزینه های پزشکی صرفا در شرایطی توسط بیمه گر بیمه مسئولیت پرداخت خواهد شد که طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد . با خرید کلوز جبران هزینه های پزشکی، بیمه گر متعهد خواهد بود علاوه بر پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان ،هزینه های پزشکی انجام شده را حتی در مواقعی که طبق رای دادگاه، بیمه گذار محکوم به پرداخت آنها نشده است بر اساس صورتحساب های ارائه شده مراجع درمانی دولتی و یا خصوصی معتبر پرداخت نماید .


   3- کلوز شماره سه

پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی

متن کلوز:

به موجب این پوشش، صرفاً پرداخت مستمری موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور، تحت پوشش می باشد.
حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر از مبلغ …….. ریال و در طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ ………. ریال تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز : 

 ماده 66 قانون تامین اجتماعی : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
به استناد ماده قانونی فوق ،اگر کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است در یک کارگاه دچار حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف است حمایت های لازم را از کارگر حادثه دیده بعمل آورد و در شرایط مختلف هزینه هایی همچون : مستمری به بازماندگان در صورت فوت ، مستمری از کارافتادگی جزئی و کلی در صورت از کارافتاده شدن حادثه دیده و یا هزینه های پزشکی و غرامت دستمزد را پرداخت کند؛ اما به استناد ماده قانونی فوق اگر کارفرما بنا بر گزارش بازرس اداره کار و یا کارشناسان رسمی دادگستری مسئول یا مقصر حادثه شناخته شود سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه هایی را که بابت کارگرحادثه دیده فوق متحمل شده را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد. سقف ادعای سازمان تامین اجتماعی ازکارفرما در تبصره یک ماده 66 ، معادل ده سال مستمری کارگر حادثه دیده تعیین شده است . با خرید کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، بیمه گر بیمه مسئولیت متعهد میگردد در صورت وقوع حادثه علاوه بر پرداخت دیه و ارش مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما ، صرفا بابت مستمری ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی تا مقدار مشخص شده در متن کلوز پرداخت کند .
برای تعیین مقدار ریالی ده سال مستمری باید فرمول محاسبه مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی را بررسی کنیم ، طبق فرمول سازمان تامین اجتماعی میزان مستمری بازماندگان عبارتست از 30/1(یک سی ام ) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه ، مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد .
منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد و بیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدر عدد30 است. بنابراین تعیین دقیق میزان مستمری احتمالی بدلیل وجود دو متغیر مزد و سنوات خدمت کارگر حادثه دیده کمی دشوار است لذا توصیه میگردد کارفرمایان محترم حداقل پیش بینی تعهد 400 الی 500 میلیون تومان را برای خرید کلوز فوق انجام دهند .


 4- کلوز شماره چهار 

پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

متن کلوز:

به موجب این پوشش، خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به اشخاص ثالث در محل کارگاه (مکان فعالیت) تحت پوشش می باشد.
تبصره 1- اشخاص ثالث در این پوشش به افرادی اطلاق می شود که جزء کارکنان بیمه گذار و عوامل اجرایی وی و شخص عوامل اجرایی نباشند.
تبصره 2- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز: 

در تعهدات اصلی بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار و عوامل اجرایی در برابر حوادث احتمالی کارکنان، تحت پوشش قرار گرفته است؛ اما در عمل ممکن است شخصی که هیچ نوع رابطه استخدامی با کارفرما ندارد مانند مهمان،بازدید کننده ،کارگر شرکت یا کارخانه دیگری و … در کارگاه دچار حادثه شود؛ در این صورت و در اغلب موارد کارفرما مسئول جبران خسارت وارده شناخته خواهد شد؛ اما چون شخص حادثه دیده مذکور جزو کارکنان کارفرما محسوب نمیگردد خسارت از محل تعهدات اصلی بیمه نامه قابل پرداخت نیست ؛ در صورتی خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود که کلوز شماره 4 خریداری شده باشد .


 5- کلوز شماره پنج

پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه

متن کلوز:

به موجب این پوشش، تعهدات مندرج در بیمه نامه به ازای هر زیان دیده با توجه به افزایش سالانه دیه توسط قوه قضائیه از زمان شروع بیمه نامه و بنا به درخواست بیمه گذار یک /دو / سه بار افزایش می یابد، مشروط به آنکه ناشی از تاخیر در ارائه رای مراجع قضایی توسط بیمه گذار یا زیاندیده نباشد. همچنین، حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص کلیه حوادث احتمالی افزایش می یابد.

شرح کلوز : 

طبق قانون، مبلغ دیه به‌صورت یوم الادا یعنی به قیمت روزی که دیه پرداخت می‌شود محاسبه می‌شود نه روزی که حادثه اتفاق افتاده است. با اینکه هرساله مقدار مبلغ دیه با توجه به تورم افزایش می‌یابد، مبلغ دیه در بیمه‌نامه عددی ثابت (حداکثر مبلغ دیه در زمان خرید بیمه‌نامه) در نظر گرفته شده است. از آنجایی که در اغلب موارد بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه‌گذار، فاصله زمانی وجود دارد لذا جهت جلوگیری از متضرر شدن بیمه‌گذار از افزایش دیه در این فاصله زمانی، پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه برای یک، دو یا سه بار افزایش از زمان شروع بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است.


 6- کلوز شماره شش 

پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری

متن کلوز:  

به موجب این پوشش، در صورتیکه در یک حادثه تحت پوشش، طبق رای مراجع قضایی بیمه گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیرمسری به هر یک از کارکنان محکوم گردد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر تا سقف تعهد پذیرفته شده در شرایط خصوصی بیمه نامه می باشد.
تبصره 1- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی در طول مدت قرارداد از حداکثر تعهد بیمه گر مندرج در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2- در صورت خریداری پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه، تعهدات پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری به همان میزان افزایش خواهد یافت.

شرح کلوز :

 طبق قانون مجازات اسلامی، هر یک از اندام‌های بدن دیه معین و مشخصی دارد و در حوادثی که به‌طور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببینند مجموع دیه آن‌ها ممکن است از دیه فوت یک انسان بیشتر شود؛ به‌عنوان مثال نابینا شدن هر دو چشم و ناشنوا شدن هر دو گوش به‌طور همزمان دو دیه کامل دارد (هر کدام یک دیه)؛ این در حالی است که فوت همان فرد یک دیه دارد.
مفهوم حقوقی دیگری نیز در مادۀ 539 قانون مجازات اسلامی به نام دیه در جراحات مسری و غیرمسری وجود دارد.
مادۀ 539: هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ‌تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:
الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود.
ب – در صورت تعدد صدمات، چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ‌تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.
به زبان ساده اگر جراحت وارد شده منجر به فوت گردد، فقط دیه فوت محاسبه خواهد شد اما اگر مصدومی که جراحت‌های متعددی دارد با فاصله زمانی فوت کند، دیه جراحت‌هایی که منجر به فوت مصدوم شده در دیه فوت ادغام می‌شود و جداگانه محاسبه نمی‌شود اما دیه جراحت‌های دیگر مصدوم که نقش و تأثیری در فوت مصدوم نداشته علاوه بر دیه فوت به‌طور جداگانه محاسبه خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر مصدوم دچار شکستگی جمجمه سر و همچنین شکستگی استخوان پا گردد و سپس به دلیل شکستگی جمجمه فوت کند، دیه شکستگی جمجمه در دیه فوت ادغام می‌شود و مقصر حادثه علاوه بر دیه فوت به پرداخت دیه شکستگی پا نیز محکوم خواهد شد.
بنابراین به دلیل احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه می‌شود و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه‌نامه، ضروری است که بیمه‌گذاران محترم با خرید کلوز شماره شش، دامنه پوشش بیمه‌ای خود را گسترش دهند و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند.


 7- کلوز شماره هفت 

پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان

متن کلوز  : 

به موجب این پوشش، صدمات بدنی وارد به کارکنان، حین انجام ماموریت های خارج از کارگاه (مکان فعالیت) ، براساس اعلام کتبی اسامی افراد توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد. در هر حال خسارت بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری استثناء می باشد، مگر آنکه پوشش مربوط، خریداری شده باشد.
تبصره- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز : 

تعهدات بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد؛ این در حالی است که اگر کارکنان تحت امر کارفرما، در خارج از محل مورد بیمه و در حین انجام ماموریت دچار حادثه شوند کارفرما مسئول جبران خسارت خواهد بود ؛لذا کارفرمایانی که شرایط شغلی آنها ایجاب میکند کارکنان خود را به عنوان مامور به بیرون از کارگاه اعزام کنند باید با خرید این کلوز و ارایه اسامی این افراد ،تعهدات بیمه نامه خود را افزایش دهند .


 8- کلوز شماره هشت 

پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان

متن کلوز : 

به موجب این پوشش، مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان در قبال خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به کارکنان پروژه های ساختمانی تحت پوشش می باشد.
تبصره 1- منظور از مجری ذیصلاح ساختمان، فردی است که طبق آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات بعدی آن دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
تبصره 2- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز  : 

 در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه های ساختمانی ، مسئولیت کارفرما و کلیه عوامل اجرایی از قبیل پیمانکار اصلی ، پیمانکاران فرعی تحت پوشش قرار دارد؛ اما مسئولیت مجری ذیصلاح در تعهد بیمه گر نیست .لذا ضروری است در پروژه های ساختمانی که اجرای آنها به عهده مجری ذیصلاح است با خرید این کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح نیز در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد.


 9- کلوز شماره نه 

پوشش نوسان تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه نامه

متن کلوز : 

به موجب این پوشش، نوسان احتمالی تعداد کارکنان بیمه گذار در مکان فعالیت تحت پوشش حداکثر تا 20 درصد نسبت به تعداد کارکنان اظهار شده توسط بیمه گذار مشروط به اظهار واقعی نیروی کار در زمان صدور بیمه نامه توسط بیمه گذار تحت پوشش می باشد.
تبصره : در صورت افزایش تعداد کارکنان بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه فراتر از پوشش بیمه ای این کلوز، بیمه گذار می بایست نسبت به اعلام کتبی افزایش کارکنان به بیمه گر اقدام نماید. در غیر اینصورت و در صورت بروز حادثه، خسارت وارده نسبت به مازاد، مشمول قاعده نسبی حق بیمه خواهد بود .
تبصره- تعهد بیمه گر در خصوص کلیه کارکنان زیاندیده و کلیه حوادث احتمالی از حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد در شرایط خصوصی تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز :

 تعداد واقعی نیروی کار شاغل در کارگاه، مبنای محاسبۀ حق بیمه در بیمۀ مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان است، بیمه‌گذاران نه‌تنها در زمان خرید بیمه‌نامه باید تعداد واقعی نیروی کار شاغل در کارگاه را به بیمه‌گر اعلام کنند بلکه باید در طول مدت بیمه‌نامه، هرگونه افزایش یا کاهش در تعداد نیروی کار را به شرکت بیمۀ طرف قرارداد خود اطلاع دهند. چنانچه بیمه‌گذار افزایش تعداد نیروی کار کارگاه را به بیمه‌گر اعلام نکند و حادثه‌ای رخ دهد، خسارت بر اساس قاعده نسبی حق بیمه محاسبه و کمتر از مقدار واقعی پرداخت خواهد شد. در فرمول قاعدۀ نسبی حق بیمه ، خسارت قابل پرداخت توسط شرکت بیمه برابر است با حاصل‌ضرب مبلغ خسارت در حاصل تقسیم کسری که صورت آن حق بیمۀ پرداخت شده توسط بیمه‌گذار و مخرج آن حق بیمۀ صحیح بیمه‌نامه بر مبنای تعداد نیروی کار واقعی خواهد بود. به‌منظور پیشگیری از پیامدهای ناشی از عدم دریافت الحاقی افزایش تعداد نیروی کار در طول مدت بیمه تا سقف 20 درصد نیروی کار اعلام شده، کلوز فوق طراحی و عرضه گردیده است. بدیهی است چنانچه افزایش نیروی کار بیش از 20 درصد باشد بیمه‌گذار باید مراتب را جهت دریافت الحاقی به شرکت بیمه اعلام کند.


 10- کلوز شماره ده 

پوشش غرامت دستمزد روزانه

متن کلوز : 

به موجب این پوشش، مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه کارکنان ناشی از حوادث تحت پوشش، مشروط به اینکه بیمه گذار به موجب رای مراجع ذیصلاح، ملزم به پرداخت و جبران خسارت شده باشد، به ازای هر روز معادل دستمزد روزانه پرداختی به افراد زیاندیده، با رعایت شرایط ذیل تحت پوشش می باشد:
1-پرداخت غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه شروع وحداکثر از مدت 90 روز تجاوز نخواهد کرد.
2-مدت زمان استفاده از پوشش بیمه ای غرامت دستمزد روزانه، طبق نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.
3-حداکثر تعهد بیمه گر بابت دستمزد روزانه هر نفر از مبلغ …… ریال و در طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ …….. ریال تجاوز نخواهد کرد.

 شرح کلوز : 

تعهد اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پرداخت دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان است و پرداخت غرامت دستمزد روزانه کارکنان حتی به موجب رای مراجع قضایی در تعهد بیمه مسئولیت مدنی نیست . هر چند غرامت دستمزد روزانه کارکنان حادثه دیده ، از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود و معمولا پرداخت این مبالغ در تعهد کارفرما نیست اما برای موارد بسیار نادری که ممکن است دادگاه علاوه بر دیه و ارش ،کارفرما را به پرداخت غرامت روزانه نیز محکوم کند ، بیمه گذار میتواند نسبت به خرید این کلوز اقدام نماید .


 11- کلوز شماره یازده 

پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی

متن کلوز : 

به موجب این پوشش، در صورتیکه بیمه گذار به نظر کارشناسی یا هیات کارشناسی حوادث به منظور تبرئه خود هزینه دستمزد کارشناسی پرداخت نماید ، هزینه پرداختی وی مطابق تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت پوشش می باشد.
حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ …………. ریال تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز : 

 پس از وقوع حادثه، تعیین مقصر یا مقصرین حادثه و همچنین تعیین درصد تقصیر هر یک از مقصرین به عهده کارشناس حوادث است. پس از اعلام نظر کارشناس امکان اعتراض به نظر ایشان و بررسی موضوع توسط تیم کارشناسی سه نفره یا حتی در مراحل بعدی، پنج یا هفت نفره وجود دارد. در چنین مواقعی پرداخت هزینه کارشناس یا تیم کارشناسی به عهدۀ فرد معترض خواهد بود. با خرید این پوشش هزینه‌های اعتراض به نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی توسط بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. تخفیف های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

1- تخفیف نقدی 

درصورت پرداخت نقدی حق بیمه 10% تخفیف اعمال خواهد شد .

2- تخفیف عدم خسارت

برای تمدید بیمه نامه هایی که در سال اول فاقد سابقه  خسارت بوده باشند در سال اول 10% و در سال دوم و به بعد 20% تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد .

3- تخفیف ارائه اسامی کارکنان

هر چند امکان صدور این بیمه نامه بصورت بی نام وجود دارد لیکن اگر کارفرما لیست پرسنل خود را به شرکت بیمه ارایه کند از 10% تخفیف ارایه اسامی بهره مند خواهد شد . بدیهی است در طول مدت بیمه تغییرات احتمالی در لیست اسامی کارکنان میبایست به اطلاع بیمه گر رسانیده شود در غیر اینصورت شرکت بیمه هیچ تعهدی نسبت به افراد خارج از لیست ارایه شده نخواهد داشت . 

4- تخفیف افزایش فرانشیز

 فرانشیز به معنی مشارکت بیمه گذار در خسارت وارده احتمالی است به عبارت دیگر درصدی از خسارت را بیمه گذار تقبل میکند . از نقاط مثبت این بیمه نامه عدم وجود فرانشیز است یعنی تمام خسارت را بطور کامل و صد در صد شرکت بیمه پرداخت میکند لیکن این امکان وجود دارد که با پذیرش فرانشیز از سوی بیمه گذار بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه تخفیف هایی به شرح جدول زیر اعمال گردد.

فرانشیز تخفیف
5% 3%
10% 5%
15% 8%
20% 10%
25% 13%

5- تخفیف پرداخت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی 

درصورتیکه بیمه گذار متعهد گردد هزینه های پزشکی موضوع بیمه را ابتدا از سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی مطالبه نماید و پس از آن به شرکت بیمه برای دریافت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان های مذکور مراجعه نماید بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه در خسارت های احتمالی هزینه های پزشکی مقدار 25% تخفیف صرفا در حق بیمه مربوط به هزینه های پزشکی اعمال خواهد گردید.


مواد قانونی مرتبط با بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

 قانون کار:


ماده 85 : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره: کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

 


ماده 91 : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.


ماده 95 : مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره 1 : کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره 2 : چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.


 قانون مدنی :

ماده 328 ـ هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون ‌عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب‌ کند ضامن نقص قيمت آن مال است‌.

ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن‌ بر آيد.

ماده 332 ـ هرگاه يک نفر سبب تلف‌ مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف‌ شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه ‌سبب‌، اقوي باشد بنحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد.


 قانون مسئولیت مدنی :

ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 12 : کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.


قانون تامین اجتماعی :

ماده ۶۰:حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد.
مقصود از حین انجام‌ وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام‌ مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان‌ و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت‌ بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌ وظیفه محسوب‌ می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان‌ اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

ماده 66 : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره 2 : هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.قانون مجازات اسلامی:


ماده 448 : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449 : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده 488 : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب. در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ. در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره: هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده 492 : جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن انجام شود.

ماده 538 : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

مادۀ 539: هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ‌تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:
الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود.
ب – در صورت تعدد صدمات، چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ‌تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ‌تر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

ماده 550 : دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 554 : بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 555 : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد، سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره: معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ماده 556 : در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

ماده 560 : دیه زن و مرد در اعضاء و منافع آن کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

ماده 562 : در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.


راهنمای دریافت خسارت در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان :

در صورت وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری به صورت کتبی و از طریق تکمیل فرم اعلام خسارت شرکت بیمه را در جریان حادثه به وقوع پیوسته قرار دهید و رسید دریافت کنید.

همچنین اگر فرد حادثه دیده بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است  فرم گزارش حادثه بیمه تامین اجتماعی را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری حادثه را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع و رسید دریافت کنید.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *