راهنمای محل شماره های موتور و شاسی وانت و کامیونت ها

ردیفنوع و سیستممحل حک شماره موتورمحل حک شماره شاسیمحل نصب پلاک مشخصاتتوضیحات
۱وانت ایسوزو،تنه سیلندر سمت چپ بین موتوروگیربکستنه شاسی سمت راست زیردرب جلوسینی پشت داشبورد
۲وانت دوکابین مسقف بنز۱۴۰ MB،لبه بالای سیلندر محل اتصال به گیربکستیغه شاسی پشت چرخ جلو سمت راستستون داخلی درب جلو سمت راست
۳وانت دوکابین پاژنGLD 3000،بدنه سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکس(بصورت عمودی)پشت چرخ جلو سمت راستسینی پشت داشبورد
۴وانت تویوتالندکروز،تنه سیلندر سمت راستسرشاسی جلوسمت راست(در مدلهای بالاترقسمت عقب چرخ جلوسمت راست)سینی پشت داشبورد
۵وانت مسقف تویوتا،تنه سیلندر سمت چپ قسمت پائینپایه رکاب جنب صندلی جلوسمت راستزیرصندلی راننده
۶وانت دایهاتسو،تنه سیلندر سمت چپ زیر خروجی اگزوز قسمت جلوپشت چرخ جلو سمت راستستون درجلو سمت راست
۷وانت کیا ۶ چرخ،تنه سیلندر سمت چپ(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)پشت چرخ عقب سمت راست(انتها)ستون درجلو سمت راست
۸وانت مسقف کیا مدل ۲۰۰۱،قسمت بالای موتور(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)ستون درب رانندهسینی پشت گلگیر جلو سمت چپ
۹وانت مزدا دوکابین،تنه سیلندرسمت راست زیر شمع ۱پشت چرخ جلو سمت راست(عقب چرخ)سینی پشت داشبورد
۱۰وانت میتسوبیشی دوکابین،تنه سیلندر سمت راست مجاور گژروغنپشت چرخ عقب سمت راست(عقب چرخ)سینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۱وانت تک کابین ،دو کابین مزدا ۲۰۰۰ B،سمت چپ قسمت جلو سیلندرپشت چرخ جلو سمت چپسینی پشت داشبورد سمت راست
۱۲وانت نیسان زامیاد(مدل های پائین) ،تنه سیلندر سمت راستروی شاسی زیرباتری(دروانت های وارداتی پشت چرخ جلوسمت چپ)سینی پشت داشبورد
۱۳کامیونت ون نیسان،تنه سیلندر سمت چپتیغه شاسی سمت چپ مابین چرخ عقب و اتاق رانندهسینی پشت داشبورد
۱۴وانت نیسان دوکابین DX،انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوزتیغه شاسی سمت راستسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۱۵نیسان پیکاپ دوکابین DX،انتهای بلوک سیلندرمحل اتصال به گیربکس سمت چپتیغه شاسی سمت راست قسمت وسطسینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۶وانت نیسان تک کابین DX،انتهای بلوک سیلندرسمت چپ پشت محافظ اگزوزتیغه شاسی زیردرب جلو سمت راستسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۱۷وانت هیوندای،سمت چپ قسمت عقب سیلندرتیغه سمت راست شاسی بین چرخ جلووعقبپایه رکاب درب راننده
۱۸وانت پیکان ۱۶۰۰،جلوی موتورلبه سیلندربالای واترپمپ حک شدهبصورت پلاک روی سینی شاسی راست و مدل ۱۳۷۰به بالازیر زیرصندلی جلو سمت راست حک شدهسینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۹کامیونت ایسوزو،تنه سیلندر سمت راست بالای دسته موتورپشت چرخ جلو سمت راستبالای پایه ستون سمت راست(داخل اتاق)
۲۰کامیونت آذرخش تیپAT55-AT54-AT53،تنه سیلندر سمت راست قسمت عقب(انتهای سیلندرپشت فیلترگازوئیل)پشت چرخ جلو سمت راستداخل کابین راننده(پشت سر راننده)
۲۱کامیونت دوکابین سقف بلندبنز ۱۸۲۸،انتهای سیلندر سمت راست پائین منیفولدپیستون ۶پشت چرخ جلو سمت راستداخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب
۲۲کامیونت باری کفی بغلدارزامیاد تیپ Z24F،تنه سیلندر سمت چپ پائین منیفولد خروجیپشت چرخ جلو سمت چپداخل کابین راننده پشت صندلی رانندهدر کامیونت حمل زباله نیز به همین نحواست
۲۳کامیونت کراوس تیپD4AE،بصورت پلاک منصوبه برابتدای موتورسمت چپپشت چرخ جلوسمت راست وپشت چرخ عقب سمت راستدرب سمت راست

شماره شاسی حک شده وانت آریسان پشت صندلی راننده میباشد. صندلی راننده رو جلو بکشید و پشتی را بخوابانید کف ماشین شماره شاسی را خواهید دید.

در ادامه بخوانید:

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی انواع سواری

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی اتوبوس ومینی بوس ها

ردیفنوع وسیستممحل حک شماره موتورمحل حک شماره شاسیمحل نصب پلاک مشخصاتتوضیحات
۱اتوبوس بیابانی اسکانیا تیپ هایX12و۴۲۱۲،بالای تنه سیلندرسمت چپ پشت منیفولدپشت چرخ جلو راست وانتهای شاسی سمت چپ(داخل محفظه موتور)روی داشبورد مقابل رکاب درب ورودی جلو
۲اتوبوس بیابانی بنزC355بالای تیغه شاسی عقب خودروسمت راست(داخل محفظه موتور)تیغه شاسی سمت راست داخل جعبهسینی داشبورد جلوداخل اتاق
۳اتوبوس شهری بنزMO457حک شده ابتدای بلوک سیلندر پشت واترپمپانتهای شاسی روی تیغه راست جنب فیلترروغنروی داشبورد جنب درجلوسمت راست
۴اتوبوس شهری بنزSC457ابتدای بلوک سیلندرپشت واترپمپ حک شدهتیغه شاسی داخل جعبه اول سمت راستجنب درب جلوسمت راست زیر صندلی شاگرد
۵اتوبوس شهری گازسوز بنزOMG355انتهای بلوک سیلندر بالای فولیانتهای شاسی تیغه سمت راست بصورت پلاک جوشکاری شدهروی داشبورد مقابل درب جلو سمت راست
۶اتوبوس بیابانی بنز تیپ رخشC457تنه سیلندرقسمت عقب پشت واترپمپبالای نیمه شاسی عقب داخل محفظه موتورروی داشبورد سمت راست روبروی درب
۷اتوبوس بیابانی رنو ۳۰۱۲روی بلوک سیلندرپشت ورودی روغنتیغه شاسی قسمت عقب سمت چپزیر داشبورد سمت راست
۸اتوبوس بیابانی شهاب تیپ۲۴۱۲ ICبصورت پلاک روی سیلندرموتور جنب درب روغنبصورت حک در قطعه منفصله درقسمت عقب شاسی سمت راستسمت راست بدنه داشبورد
۹اتوبوس بیابانی مان تیپ S2000بالای تنه موتور جنب سیلندر شماره ۶ بصورت نامنظم حک شدهجلو شاسی جنب جعبه زاپاس(زیربوق های خودرو)بالای رکاب مقابل درب جلو
۱۰اتوبوس شهری مان تیپ سپهرتنه سیلندر محل اتصال به گیربکس(قابل رویت ازداخل اتاق)بالای تنه شاسی داخل محفظه موتور سمت چپپایه رکاب جلو سمت چپ
۱۱اتوبوس بین شهری ولووB12تنه سیلندر سمت راست پشت استارتپشت چرخ جلو سمت راستدارای۲عدد پلاک منصوبه رویداشبورد مقابل درب جلو سمت راست
۱۲اتوبوس بین شهری ولووBVRتنه سیلندر سمت راستپشت چرخ جلو سمت راستروی داشبورد روبروی رکاب سمت راست
۱۳اتوبوس بین شهری ولووB12Bزیر موتورانتهای بلوک سیلندرجنب لوله هیدرولیک وآرم برجسته ولووپشت چرخ جلو سمت راست روی تیغه شاسیروی داشبورد جنب درب ورودی جلو
۱۴اتوبوس ۲طبقه تیپ اسکای لانپر N122-3بصورت پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت توربوشارژسمت راستانتهای شاسی محفظه موتورسمت راست سطح عمودی تیغه شاسیدارای ۲پلاکمنصوبه بررکاب درجلوسمت راست داخل کابین(پلاک ایران خودرو وپلاک نئوپان)
۱۵مینی بوس ایویکو A 80-12تنه سیلندرسمت راستپشت چرخ جلو سمت راستپایه سمت چپ صندلی راننده
۱۶مینی بوس گازسوز ایویکو A 60-11تنه سیلندرسمت راستپشت چرخ جلو سمت راستسمت چپ درب محفظه موتور(درکابین راننده)
۱۷مینی بوس بنز MBO 800بالای موتور(از زیر صندلی راننده قابل رویت است)تیغه شاسی در قسمت عقبستون درب راننده
۱۸مینی بوس بنز رنوسبصورت پلاک روی سیلندر سمت چپپشت چرخ جلو سمت راستمنصوبه برروی بدنهداشبورد سمت راست
۱۹مینی بوس تویوتاسمت چپ سیلندر(از زیرصندلی راننده قابل رویت است)پشت چرخ جلو سمت راستستون درب راننده
۲۰مینی بوس رنو مهسانقسمت جلو تنه سیلندرانتهای تیغه شاسی داخل محفظه موتورسمت راستستون درب سمت راست
۲۱مینی بوس هیوندای کروزتنه سیلندر سمت چپقسمت عقب شاسی وسرشاسی جلوسمت راستستون درب سمت راست
۲۲نارونزیر کنسول جلو سمت رانندهزیر صندلی جلو سمت رانندهزیر صندلی سمت راننده

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی کامیون و کشنده ها

ردیفنوع و سیستممحل حک شماره موتورمحل حک شماره شاسیمحل نصب پلاک مشخصاتتوضیحات
۱کامیون کشنده ایویکو MP44-EUROTCHسمت چپ سیلندر وسطپشت چرخ جلو سمت راستداخل محفظه موتور(سینی جلو سمت راست)
۲کامیون آبفادارای پلاک(ازداخل اتاق سمت راست قابل رویت است)درقسمت جلو سمتراست شاسیدرداخل اتاق راننده سمت راست
۳کامیون کشنده بنز ۱۸۴۲ AXORروی بلوک سیلندرقسمت جلو پشت واتر پمپ روی کیت انژکتورروی تیغه شاسی سمت راست پشت چرخ جلوبصورت برچسب لیزری روی ستون سمت راست پائین محل قفل درب
۴کامیون کشنده دوکابین بنز ۱۸۴۳تنه سیلندر سمت چپ حک شدهپشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودیزیردرب سمت راست داخل کابین
۵کامیون کمپرسی بنز ۲۶۲۸انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودی ابتداوانتهادارای علامت بنزدارای ۲ پلاک روی ستون سمت چپ کابین راننده
۶کامیون بنز ۲۵۲۸ سقف کوتاه دارای کابین خوابانتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶پشت چرخ جلو سمت راست بصورت عمودیستون سمت چپ کابین رانندهکامیون کمپرسی بنز۱۸۲۸ تک کابین سقف کوتاه نیز بهمین شکل است
۷کامیون دوکابین سقف بلندوتک کابین سقف کوتاه بنز۱۸۲۸- دوکابین سقف بلند بنز ۲۵۲۸-دوکابین سقف بلند وتک کابین سقف کوتاه بنز۲۶۲۸انتهای تنه سیلندر سمت راست جنب منیفولدپیستون ۶پشت چرخ جلو سمت راستداخل ستون سمت چپ کابین راننده پائین قفل درب
۸کامیون دوکابین وتک کابین آتش نشانی بنزسمت چپ تنه سیلندر پائین خروجی اگزوزپشت چرخ جلو سمت راستداخل اتاق روی درب سمت راست
۹کامیون های بنز تیپ تیپ۶۱۲LPتیپLP814پلاک منصوبه بربدنه سیلندرپشت دینام چپپشت چرخ جلو سمت راستمنصوبه بر رکاب درب سمت راست
۱۰کامیون بنزخاور  LP809      , LPA809بصورت پلاک روی درب قالپاق موتورسرشاسی جلوسمت راستمنصوبه بر رکاب درب سمت راست
۱۱کامیون بنز۲۶۲۵-K/32بصورت پلاک روی تنه سیلندرسرشاسی جلوسمت راستمنصوبه برپایه صندلی سمت راست
۱۲کامیون کمپرسی وکشنده BMC      تیپ ۸۲۲انتهای تنه سیلندر سمت چپ حک شدهپشت چرخ جلو سمت راستداخل کابین راننده پائین صندلی شاگردکشنده ها دو محور و سه محور می باشند
۱۳کامیون آتش نشانی دنیسبصورت پلاک منصوب برقسمت جلوسمت چپ تنه سیلندر جنب پمپ انژکتورپشت چرخ جلو سمت راستدارای ۲ پلاک زیر داشبورد مقابل صندلی راننده
۱۴کامیون کمپرسی داف ۳۳۰۰تنه سیلندرسمت راست بین تانک روغن فرمان وفیلترپشت چرخ جلو سمت راستستون درب جلو سمت راست
۱۵کامیون دیل ۱۳۱سمت راست سیلندر(اززیرگلگیرجلوقابل رویت است)انتهای شاسی سمت راستداخل اتاق پائین صندلی شاگرد
۱۶کامیون دیل ۱۵۷و۱۳۰سمت راست سیلندر(از زیرگلگیرجلو قابل رویت است)درکنار زاپاس بصورت رنگی مشخص استدرداخل محفظه موتورسمت راست
۱۷کامیون رنوپشت گلوئی اگزوز به سمت اتاق(۴شماره ای)جلوشاسی سمت راست(بصورت رنگی)درداخل اتاق سمت راست رویداشبورد
۱۸کامیون باری رنوتیپ ۲۷۰۱۶پشت سیلندرقسمت بالای محل اتصال گلدانی گیربکس حک شدهپشت چرخ عقب سمت راسترکاب سمت چپ کابین راننده
۱۹کامیون خدمات شهری دنیس ۲۶۵۱تنه سیلندربین پیستون۴و۳پشت چرخ جلوسمت چپداخل اتاق منصوبه بررویداشبورد سمت راست
۲۰کامیون کشنده مان  تیپF2000(2×۴)T82قسمت عقب بدنه سیلندرپشت چرخ جلو سمت راستپائین درب راننده سمت چپ
۲۱کامیون کشنده مان    ۶۴۲۲۰۸ سه محورانتهای سیلندرسمت چپ حک شدهپشت چرخ جلو سمت راستداخل رکاب سمت راست
۲۲کامیون کراسدارای پلاک سمت راننده تنه سیلندرحک شده درانتهای شاسیداخل محفظه موتور بالای صافی گازوئیل
۲۳کامیون ولوو F12سمت راست تنه سیلندر پشت پمپ سه گوشپشت چرخ جلو سمت راستزیردرب سمت چپ داخل کابین
۲۴کامیون کشنده ولوو FH12 و کمپرسی ولووNH12تنه سیلندر سمت چپ بالای استارتپشت چرخ جلو سمت راستسینی پشت داشبورد قسمت وسط
۲۵کامیون باری با کمپرسی ولووFM9   و باری ولوو FM9انتهای سیلندر بالای دینامپشت چرخ جلو سمت راستداخل ستون درب سمت راست
۲۶کامیون ولووNL12تنه سیلندرسمت راست(قسمت جلو)پشت چرخ جلو سمت راستروی پایه صندلی شاگرد
۲۷کامیون کشنده ولوو FH12تنه سیلندرسمت چپ بالای استارتپشت چرخ جلو سمت راستپشت داشبورد پائین درب
۲۸کامیون کمپرسی ولووFH12سمت راست تنه سیلندر جلوزیر پمپ انژکتورپشت چرخ جلو سمت راستزیردرب سمت چپ(راننده)
۲۹کامیون کشنده ولوو F12 دومحوربدنه موتورسمت راست زیرسیلندر ۲پشت چرخ جلو سمت راستروی درب راننده
۳۰تریلر کانتینربر ایران کاوه تیپTC12سمت راست تیغه شاسی مابین محوراول ودومقسمت جلونیمه یدک سمت راست
۳۱نیمه یدک کانتینرچادری ماموت ۵/۲۲CHSسمت راست شاسیمنصوبه برعقب نیمه یدک سمت راست
۳۲نیمه یدک کانتینر چادری مارال ۳۸۵تیغه شاسی سمت راستمنصوبه بر جلونیمه یدک سمت راست